گیــرم که بــاران هم آمد، همه چیــز را هم شست !

هـــــوا هم عالی شد !

فایــده اش بــرای من چیست ؟!

هــــوای دل ، گرفتــه کربـلاست

آن را چه کنــم ؟!