سلام بر لب های خشکیده!

سلام بر عطش!

سلام بر سقا! سلام بر آب!

سلام بر علقمه!

سلام بر دستان بریده!

سلام بر علم فرو افتاده!

سلام بر مشک پاره پاره!

سلام بر امید از دست رفته!

سلام بر چشمان به خون نشسته!

سلام بر فرق شکافته!

سلام بر ماه به خاک افتاده!

سلام بر دل سوخته!

سلام بر پشت خمیده!

سلام بر نگاه های منتظر!

سلام بر لب های خشکیده!

سلام بر عطش!

سلام بر سقای بی مشک …

سلام بر علمدار بی علم …