*بسم رب الحسین (ع)*

 

میاد خاطراتم جلوی چشام

من اون خستگی تو راهو میخوام

میخواستم مث اهل بیت حسین(ع)

با اهل و عیالم پیاده بیام

آه حسرت تو سینمه و میباره چشام به پای غم

این غم کم نیست لیاقتشو ندارم آقا بیام حرمت

جاده به جاده،پای پیاده،جا موندم اما زائر زیاده....!

پریشونه حالم فدای سرت

فدای پریشونیه خواهرت

این اشکام برای خودم نیست فقط

دلم تو خرابست پیش دخترت

من جا موندم ولی نه مثل سه ساله ای که غمت رو خرید! 

من جا موندم شبیه کسی که هرچی دوید ولی نرسید....!

 

آقا جان میگن:

گر دخترکی پیش پدر ناز کند....!

گره کرببلای همه را باز کند!!!

مارو به حق اون نازای دختر سه سالت نگاه کن داریم دق میکنیم

آلتماست میکنم راهو برام هموار کن....