*بسم رب الحسین (ع)*

 

آقا جان ....

بسوزان هر طریقی میپسندی

که آتش از تو و خاکستر از من !!!

 

انگار امسال جدی جدی جا موندیم

باشه آقا هر چی شما بگید . . .