تمام حرف مجنون یک کلام است

                            نفس بی یاد لیلایم حرام است!


دل هرکی یه یـــاری داره....

یــار دل ما حســـــــــــینه!!