این را دیشب از کفــــــــــــ پــــــای مــــــادرم فهمیدم

نمےتوانم کلامے در مورد اش بنویسم

و عاجزم فقط از خدا مےخواهم کہ :

خـدایا بالاتر از بهشت هم دارے..؟

برای زیر پاے « مــــــــادرم » مے خواهم ... (!)یک متن زیبا در ارسال نظر برای ((مادر)) ارسال کن بهترین متن به همراه اسم فرستنده در وبلاک انتشار داده میشود......

منتظر نظرات شما هستم ......