حسین شش ماهه را

تا بر دست بلند کرد

کوفیان گفتند

"بازهم غدیری دیگر...؟!

نکند باز، من کنتم مولا...!؟!"

همین شد

که علی را نشانه گرفتند

به انتقام غدیر...!