به رسول الله گفتند : خدا را قبول داریم ، اما تو را نه...

به امام علی گفتند : پیامبر را قبول داریم ، اما تو را نه...

به امام خمینی گفتند : امام زمان را قبول داریم ، اما تو را نه...

به سیدعلی هم میگویند : امام خمینی را قبول داریم ، اما تو را نه...


                                            .
                                         .
                                         .

           بی بصیرت ها ، همیشه یه قدم عقبند..!!