بسم رب الحسین

دوستان و دشمنان بدانند...

اگر از سرهایمان کوه ها بسازند! فرزندهایمان هرگز در کتابهایشان نخواهند خواند که:

«خامنه ای تنها ماند...»