دل من گمشده گر پیدا شد

بسپارید امانات حسین

و اگر از تپش افتاد دلم

ببریدش به ملاقات حسین

از حسین خواسته ام تا شاید

بگذارد که غلامش بشوم

همه گفتند محال است ولی

دل خوشم من به محالات حسین...