لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

عظیم تریـن عذاب

در قیـامت

ایـن است که

مرا جلوی اربـاب بنشاننـد

و من از شرم گنـاه

فقط به انگشتـان دستـم

زُل بزنـم !‌