قدری آرام بگیر ای دل دیوانه من!
.
چند روزی برود "فاطمیه" می آید