تعریف من از عشـ♥ــق همان بود که گفتم

در بند کسـی باش که دربند حسین است