در سنگر پسرت به چه اینگونه عمیق مینگری ای مادر شهید؟

نگران نباش!

ما نخواهیم گذاشت خون پاک پسر رشیدت پایمال شود ...

ما نخواهیم گذاشت سید علی تنها شود ...