خداحافظ محرم

پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم

آن را ذخیره کفن و گور می کنیم

اجر دو ماه گریه بر غربت حسین

تقدیم مادرش از راه دور می کنیم

عزاداریاتون قبول