گنهکارتر از آنم که نامت را ببرم...

ولی چه کنم که دل این چیزها را نمیفهمد...

لبیک یا حسین(ع)