مهربانم

عالم از توست....

غریبــــــــانه چرا میگردی؟؟!