لاتــــــِ مَحــــل هَـــم " زائـــــرِ کَـــربـــــُ بَـــلا " شُــد . . .

حتمــــآ مُحــــرم بِــــهتر از مَــ/ـن (نـــوکَـــری) کَــــرد . . .