این شب ها

کربـلـآ

حالِ عجیبی دارد . . .

مادری

تکیه زده

بر ضریحِ پسرش

حالِ پریشان دارد . . .

با | حُ س ی نَ |ش

روضـ ه ی شام و اسارت

دارد . . . .

.

زائر کرب و بلا دق نکند جای تعجب دارد