به جز از عـــــلی که آرد پسری ابوالعجائب

که به اربعیـــــن بخواند فقرا و اغنیا را