السلطان ابالحسن الرضا...

اربعین، پاى پیاده که حرم جور نشد

دم گودال، کنار ارباب، اى خدا جور نشد

من دگر تاب ندارم، دل من را نشکن

آخر ترسم بگویم، مشهدم جور نشد . . .