همه رفتند و من از هجر تو هق هق کردم

بخدا حضرت ارباب ز غم دق کردم

کاش همراه تمام رفقا می رفتم

پا برهنه ز نجف تا کربلا می رفتم

خستگی در وسط راه چه لذت دارد

زائرت در نظر فاطمه عزت دارد