دل آدم رو کباب می کنه و اشتیاق آدم رو صدچندان این پیامگها

♥•٠·˙

جا مانده ایم و

شرح دل ما خجالت است ...

زائـر شدن، پیاده

یقینا سعادت است ...

ویزا، بلیط، کرب و بلا

مال خوب هاست!

سهم چو من،

پیامکِ "هستم به یادت" است...