نویسنده ؛جامانده

گیرنده ؛فاطمه (س)

موضوع ؛داغ کربلا

سلام مادر این نامه روسیاهیست به

شما، فقط یک جمله

کربلامو با دست خودت بنویس!!