این دل تنگم، عقده‌ها دارد

گوئیا میل کــــربلا دارد ....