یا ابا عبد الله(ع)...

 

هر کلیدی را...


به هر در امتحان کردم ولی...


شاه کلید اشک تو...


بر هر دری...


مشکل گشاست...