علامه حسن زاده آملی:

"در جوانی فکر می‌کردم شیر اگر پیر هم بود، شیر است. وقتی پیر شدم، فهمیدم پیر اگر شیر هم بود، پیر است!"

"قدر جوانی را بدانید"