زینب خور کم ناله بک
وری فکر یه چاره بک
نیل ویلو بان ای بچونم
بچونه زار و عطشونم
زینب خور غیرت تو زنه می که قیام مه
برس و گوش مردمو ای خور اه پیام امه
بو که حوسه شهید بیه و خاطر ازادگی
کاری کرده که تا بو دین رسول جاودونگی
مه زینبم زینب داغ دل دیه
بی براری زینب ا ودار ماتم کشیه
تشنه ای عکس لو ان ری دفترم گن کشیه
بشکه دست فلک بخت من ان یاری نکرد
دل زخم زینب ان کسی پرستاری نکرد
زینبم زینب دل و خی بیه که سر حوسینه اش
و نوک نیزه یا دیه
کربلا ناله می که د زیر شلاق عطش
اوفتایه وری زمی گل سر گل لش وری لش
دست و او نمیرسه و لو هوشک تشنه یا
لاله یا پرپر مون و و زیر تیغ دشنه یا
زینب خور کم ناله بک وری فکر یه چاره ای بک
نیل ویلو بان ای بچونم بچونه زار و عطشونم
و هر دیاری که میری بو که حوسینت کی بیه
بو که قیام کربلا ای مردمو سی چی بیه
به غیرت خوته نشو چی مه که دس شوستم در جو
ز کاخ بیداد و ستم ا خوره ای تو تشی بو
مه زینبم زینب داغ دل دیه
:((
سر پتی پایا پتی دس اسیری و دسم
بوی دل تنگی میه اه درین نفس ام
چه بکم و ای غم و گریوه بی حاصلم
برد کوه مو و او ار بشنو ناله دلم
زینب ام زینب دل و خی بیه
که سر حوسینه اش و نوک نیزه یا دیه :((
کربلا کربلا کوه عطش دریای خین اه ای خودا
گور کرده تیر ستم کافر نینه ای خدا
اسمو ها میزنه ساز چمر د داغ گل
گر و گر تش میزنه دس ستم و باغ گل
زینب خور کم ناله بک وری فکر یه چاره ای بک
نیل ویلو بان ای بچونم بچونه زار و عطشونم
رسوا بکو تو ظالمو و هر جا که دارن نشو
نشی ساکت خورکم هرجا هیسی وری وشو
زینب خور سی مه نشی و کنجی و زاری بکو
--------------
وری وا غیرت ات خور نهضت امه یاری بکو
مه زینب ام زینب داغ دل بیه
حرمت ال علی ان کوفیو بوردن د یاد
و خدا بی خبرن کل میزنن و دل شاد
اولاد پیغمبر ان کس نتونه خار اش بکه
سر اش پتی بکه راهی بازارش بکه
ای خدا تقاص بکو د قوم بیداد و ستم
هونه شو خرو بو پر بزنن و باغ غم