ای جمـاعت !!


نذر کرده ام بار دیگر اگر آدم شدم

صد دور تسبیح

" اهدنا صراط المستقیم " بخوانم

تا شاید ..

بغیر از خدا از کسی راه نخواهم