یا زینب:
شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن شما بود.....و شرمنده تر آنکه شما بی حسین شدید و ما حسینی نشدیم.....