زینب جان!

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما

"بی حسین" شدن تو بود،..

و شرمنده تر آنکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم...

یا حسین (ع)