گفت: اگه اربعین نرفتی کربلا، برای سه ساله ارباب گریه کن.

گفتم: چطور؟

گفت: آخه اونم اربعین نرفت کربلا...