السلام علیک یا صاحب الزمان                                                             
                            اجرک الله فی مصیبت جدک الحسین

سلام بر محرم
دوباره ماه محرّم، دوباره بوے حسین                                  دوباره بر سر هر کوچه گفت و گوے حسین
بیا به دسته ی ما نوحه ی جنون سر کن                      که می رویم شباشب، به جست و جوی حسین

حسین، وارث کشف و شهود غار حراست                     چه های و هوی محمّد، چه های و هوی حسین
نبسته اند به روے حسین ، هرگز آب                                             فرات، آب ننوشید از گلوی حسین

فرات، تشنه ی لب های تفته جوشش بود                             فرات، آب شد از شرم، رو به روی حسین
قتیل قبله همیشه به یاد می مانَد                                         بیا که مهر نمازست، خاک کوی حسین

چنین که در دل من، داغ کربلا جاری ست                                 شهید می شوم از هُرم آرزوی حسین
طلوع می کند آخر طلیعه ی موعود                    مسیرقبله عوض می شود، به سوی حسین