حَیَّ عَلَی العزا...

 

دست رویِ دست میزنم این روزها هَمَش

دلشوره دارم اینکه نباشم مُحَرَمش

 

پیراهن ِ عزایِ مرا در بیاورید

چیزی نمانده است به شبهای ماتمش

 

ای زینتِ پیَمبَر ِ خاتم تن ِ تو را

کردند برای دِرهَم و دینار دَرهَمَش...