گفتمش شیرین ترین حالی که داری چیست ای عین و بصر؟؟

 


گفت: اجلس روضه العباس احلی من عسل

 

 

 

 
حسیــــن جان

 

حاجت هر که در این مــاه بود "حــــج" اما

 

دل ما را طلب "کــــــرب و بلا" تسکین است...