پروردگـــــــارا !

                                             آرزوهایـــــم را مصلحتـــــم قــــــرار ده ...