دلمان درد دارد آقای جمعه های نور...

قربانی شدند حاجیانمان..

قربانی حرامزاده ی سعودی...

کجایی تا نشانشان دهیم شیعیان  علی بی صاحب نیستند!!

کجایی تا انتقام نفس تمام حاجیانمان را بگیریم..

درد دارد آقا دلمان..:

نا امن کرده اند مامن دلتنگی هایمان را...

          اللهم عجل ولیک الفرج.......