عشق یعنی بوسه بر دست ولی
بوسه بر ریش سفید حضرت سید علی..
عشق یعنی سر نهادن در رهش..
بی اگر  شاید اما و ولی..
عشق یعنی چشم بینا وبصیر..
برکلامی که شود از حضرت ما منجلی..
عشق یعنی رهبری داریم که نامش حیدری است..!
ذکر او بر هر لبی،نامش شده سیدعلی..!!