وقتے نماز شب خواندنمان بشود براے زیبایے چهره ..

وقتے دعاے سمات کاربردش بشود تنها براے گرفتن حاجت...

وقتے زیارت رفتنمان بشود براے شفاے سرطان..

وقتے قرآن خواندنمان بشود براے استخاره گرفتن...

وقتے ذکر گفتنمان تنها یا "رزاق" باشد محض زیاد شدن روزے...

وقتے که "علے" هم خلاصه بشود در چند بار "ناد علے" خواندن براے چه و چه و چه ...

خب..:

شما هم میشوید آقاے خیمه نشین بیابانها که سر به چاه دارد و کمیل میخواند...!!

واین میشود که جامیمانیم از قافله ی اربابمان...