هی میروم و دوباره بر میگردم .یا امام رضا(ع)

تا عشق کند اشاره..برمیگردم
با یک دل پرشراره..برمیگردم
تا آخر عمر, بین خرم اباد-مشهد…
هی میروم و دوباره برمیگردم!