فرق ِ کـــــــــــــربلا و بهشتـــــ

در فرق ِ کـــــــــــــربلا و بهشتـــــ همین بـــــــس …!
کـــــــه بهشتــــــــ را می روی !
امـــــا
کربــــــــــــلا را می برند …!

اللهم الرزقنــــا کربـــــــــلا بحق فاطمه الزهـــــرا (س)