غروب کربلا ، دون آتش افروخت   /   وجودم پا به سر یکجا همه سوخت

خودم دیدم که حرمل تیر خود را   /   به حنجرگاه اصغر یکسره سوخت