مارا که "یا مجیر" و "اجرنا" عوض نکرد

دلتنگ روضه های "محرم" شده دلم